Polityka prywatności

§ 1
Podstawa Prawna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych jest Ontrust sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 55, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000768037, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6471004029, REGON: 271876050. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 2
Administracja danymi

1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego używamy najnowszych technologii bezpieczeństwa i szyfrowania.
2. Wszelkie podawane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c. głównie na potrzeby bieżącej działalności i realizacji interesów naszych kontrahentów w zakresie i celu niezbędnym do przygotowania oferty, realizacji zamówień oraz w celu przygotowania rozliczeń księgowych i prowadzeniu rachunkowości;
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych ze strony administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ontrust.pl
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po realizacji złożonych przez Ciebie zamówień i ustaniu relacji handlowych lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umów o przekazanie danych.
11. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

§ 3
Pliki cookies oraz kontrola ruch na stronie www, profilowanie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
6. Informujemy jednocześnie, że na podstawie zebranych danych jako administrator nie prowadzimy profilowania użytkowników w celu wyświetlania treści reklamowych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami: Ontrust sp.z o.o., ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik, email: biuro@ontrust.pl